Vilkår og betingelser

Følgende generelle vilkår og betingelser (“vilkår og betingelser”, “bruksvilkår”, “vilkår og betingelser”) regulerer ditt forhold til Solutions2Share GmbH, nettstedet https://www.solutions2share.com og app-tjenestene for Microsoft (“tjenesten”) som drives av Solutions2Share GmbH (“oss”, “vi” eller “vår”).

Les disse bruksvilkårene nøye før du bruker tjenesten.

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Du må være myndig i den staten eller provinsen der du bor. Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke godtar noen del av vilkårene, må du ikke få tilgang til tjenesten.

§ 1 Virkeområde

 1. Vi leverer våre tjenester utelukkende på grunnlag av disse vilkårene i forbindelse med kontrakten som er inngått med kunden i det enkelte tilfellet vedrørende slike tjenester. Hvis det i en avtale er fastsatt bestemmelser som strider mot bestemmelsene i disse vilkårene, skal bestemmelsene i avtalen i tvilstilfeller gå foran den aktuelle bestemmelsen i disse vilkårene. Eventuelle andre avtaler på grunnlag av hvilke bestemmelsene i disse vilkårene skal fravikes, skal inngås i tekstform, hvor korrespondanse via e-post er tilstrekkelig.
 2. Kundens generelle vilkår og betingelser gjelder ikke, selv om vi ikke motsetter oss gyldigheten av dem. Kundens generelle vilkår og betingelser gjelder ikke, selv om vi ikke motsetter oss gyldigheten av dem. Vi motsetter oss allerede herved deres gyldighet. Avvikende, supplerende eller motstridende vilkår og betingelser er bare inkludert i en kontrakt mellom Solutions2Share GmbH og kunden hvis og i den grad dette er uttrykkelig bekreftet av oss skriftlig.
 3. § 1 pkt. 2 gjelder også dersom kundens generelle vilkår og betingelser skal inkluderes ved hjelp av et kommersielt bekreftelsesbrev.

§ 2 Generelle lisensvilkår

 1. Vi selger ikke programvaren vår. Vi gir kun lisens til å bruke programvaren.
 2. Vi leverer ikke fysiske medier med en kopi av programvaren vår.
  Applikasjonen leveres som en Software as a Service-applikasjon, som drives i Microsoft Azure Cloud-miljøet av Solutions2Share GmbH. Ved selvhosting overføres og tilgjengeliggjøres installasjonsfilene digitalt under installasjonen. Disse filene lagres i kundens Azure Cloud-miljø.
 3. Kunden kan bare bruke programvaren hvis han/hun godtar disse vilkårene sammen med vår personvernerklæring og hvis han/hun bekrefter at han/hun har lest og forstått vår lisensavtale. Lisensen for programvaren gis i samsvar med vilkårene i den inngåtte lisensavtalen.

§ 3 Prøveversjoner

 1. Noen av våre programvaretyper er tilgjengelige som gratis prøveversjoner. Prøveversjonene leveres som Software as a Service, som driftes i Microsoft Azure Cloud-miljøet av Solutions2Share GmbH. Ved selvhosting overføres filene for installasjon digitalt og gjøres tilgjengelig under installasjonen. Disse filene lagres i kundens Azure Cloud-miljø.
 2. Når applikasjonen aktiveres via Microsoft Teams App Store, blir en tidsbegrenset prøveversjon automatisk gjort tilgjengelig ved registrering. Kunden kan deretter teste programvaren i en prøveperiode for å gjøre seg kjent med programvaren og se på funksjonene. Hvis ingen prøveperiode ble spesifisert under nedlastingen av programvaren eller ble avtalt individuelt, er prøveperioden 14 dager. Kunden kan kun bruke prøveversjonen til testformål innenfor prøveperioden.
 3. Når det gjelder innvilgelse av bruk av programvaren, inkludert ansvar og garanti i prøveperioden, gjelder bestemmelsene om lån (§§ 598 ff. i den tyske sivilloven (BGB)).
  – 3.1 Ansvar for tapte data i programmet i prøveperioden er herved utelukket.
  – 3.2 Ansvarsbegrensningen ovenfor (§ 3 punkt 3.1) gjelder ikke for ansvar i henhold til den tyske produktansvarsloven (Produkthaftungsgesetz) eller i forbindelse med garantier som en part har påtatt seg skriftlig.
 4. For å få tilgang til prøveversjonen for kundens Microsoft 365-leietaker må kunden registrere seg med navn, e-post og firma. Lisensen for prøveversjonen tildeles produktets varighet og kundens tenant-ID. Tilgang til Solutions2Share-applikasjoner er basert på Microsoft Azure Active Directory (AAD) som identitetsleverandør for autentisering. Konkret betyr dette at brukerautentisering utføres mot kundens AAD, akkurat som alle andre vanlige Office 365-autentiseringsprosesser.
 5. Kunden kan bare bruke prøveversjonen av programvaren hvis han/hun godtar disse vilkårene og personvernerklæringen vår og bekrefter at han/hun har lest og forstått lisensavtalen vår.
 6. Lisensen for prøveversjonen (inngåelse av lisensavtalen) gis i henhold til bestemmelsene i lisensavtalen. Etter utløpet av prøveperioden utløper lisensen.

§ 4 Abonnement

 1. Programvaren vår tilbys med en begrenset lisensperiode (“abonnement”). Type lisens og varighet er spesifisert i prislisten, på programvarens nettsted eller i kontraktstilbudet. Abonnementet faktureres løpende og periodisk på forhånd. Faktureringssyklusene fastsettes på årsbasis.
 2. Abonnementet begynner å løpe fra bestillingsbekreftelsen eller den avtalte startdatoen for lisensen.
  Hvis kunden ikke ønsker å forlenge abonnementet, må han/hun protestere mot forlengelsen 60 dager før utløpet av den opprinnelig planlagte avtaleperioden eller utløpet av forlengelsesperioden. Ellers fornyes abonnementet automatisk (i hvert enkelt tilfelle) ved utløpet av hver abonnementsperiode for en periode på 12 måneder. Hvis det er avtalt en kortere periode enn 12 måneder, fornyes abonnementet ved utløpet av den avtalte abonnementsperioden for den perioden som opprinnelig ble avtalt i kontrakten. Kunden kan erklære innsigelsen enten via e-post til eller ved å kontakte kundestøtten til Solutions2Share GmbH.
 3. Solutions2Share GmbH godtar kredittkort og betaling av fakturaen via bankoverføring som gyldige betalingsmåter. Kunden må gi Solutions2Share GmbH nøyaktig og fullstendig faktureringsinformasjon, inkludert fullt navn, e-postadresse, adresse, stat, land, postnummer, telefonnummer og gyldig betalingsmåte. Fakturering skjer kun via e-post med faktura i PDF-format.
 4. Betalingsfristen er 14 dager etter at kunden har mottatt fakturaen. Kvitteringen på kontoen til Solutions2Share GmbH er avgjørende for betalingens rettidighet.

§ 5 Endring av avgifter

Kunden skal varsles skriftlig om datoen for endringen og størrelsen på justeringen tre måneder i forveien, slik at kunden har mulighet til å si opp abonnementet før endringen trer i kraft.

§ 6 Supportavtaler for programvare

 1. Det kan ikke inngås rene supportavtaler. Tjenesten er kun tilgjengelig i kombinasjon med programvareabonnementet.
 2. Supportavtaler er kun tilgjengelige for programvaren og kun i lisensens gyldighetsperiode (dvs. når kunden har et aktivt abonnement).
 3. Supportavtaler er bare tilgjengelige for utvalgte produkter som er tydelig merket på nettsidene våre. Supportavtaler betales enten separat eller er inkludert i prisen for programvaren.
 4. Tjenester leveres kun under supportavtaler hvis du har en gyldig supportavtale. Vi leverer tjenester under supportavtaler til følgende:
  – 4.1 alle som bruker programvaren som kunde på egne vegne, eller
  – 4.2 alle som bruker programvaren i navnet til eller på vegne av kundens organisasjon; eller
  – 4.3 enhver som er autorisert av eller handler på vegne av kundens organisasjon, selv om vedkommende ikke bruker programvaren.
 5. Vi vil nekte å levere våre tjenester i henhold til supportkontrakter dersom du ikke kan identifisere deg som autorisert til å bruke disse tjenestene (for eksempel ved å oppgi et gyldig lisensnøkkelnummer eller annen legitimasjon som bekrefter din autorisasjon til å handle på vegne av kundens organisasjon).
 6. Hvis du ønsker å inngå en supportavtale, må du legge inn en bestilling og inngå en avtale med oss. En slik avtale inngås på grunnlag av disse vilkårene og i henhold til prislistene som er tilgjengelige på nettsidene våre. Prisen for supportavtalen fastsettes for den aktuelle programvareversjonen. Ved inngåelse av en supportavtale for en nyere programvareversjon kan andre priser gjelde.
 7. Supportavtalene er av begrenset art og gjelder kun vedlikehold og bruk av programvaren vår. Hvis du har en gyldig supportavtale eller bruker en prøveversjon av programvaren vår, vil vi svare på spørsmål om hvordan programvaren fungerer og hjelpe deg med å løse andre tekniske problemer som du rapporterer til oss og som oppstår når du bruker programvaren vår.
 8. Supportavtalen din vil alltid bare gjelde for en bestemt type programvare som du har kjøpt et abonnement på. Vi vil ikke yte tjenester i henhold til noen supportavtale for programvare som ikke dekkes av supportavtalen.
 9. Vi garanterer ikke at tjenestene som leveres i henhold til en supportavtale, alltid vil oppfylle dine krav eller forventninger, eller at programvaren vår vil være fri for driftsfeil og uregelmessigheter som følge av våre tjenester, eller at våre tjenester vil føre til at alle slike feil og uregelmessigheter blir løst.
 10. Vi leverer våre tjenester i henhold til supportkontrakter via e-post (“e-postsupport”) og ved hjelp av sanntidskommunikasjon, for eksempel via telefon eller nettbaserte økter (“live support”). Hvis du vil bruke e-postsupport, kan du kontakte oss via dette kontaktskjemaet. Hvis du vil bruke Live Support, kan du gå til nettstedet vårt for å se hvilke kontaktformer som er tilgjengelige for øyeblikket. Live-support er i prinsippet tilgjengelig mandag til fredag i åpningstiden.
 11. For å kunne bruke våre tjenester i henhold til supportavtaler må du enten bruke telefonen eller e-postadressen din. Disse tjenestene leveres av eksterne nettverksoperatører. Alle telefonsamtaler til våre kontaktnumre vil være underlagt standardpriser fastsatt av nettverksleverandørene.
 12. Vi forbeholder oss eneretten til å velge hvilke verktøy og metoder som skal brukes til å levere våre tjenester i henhold til supportavtalene. Vi vil velge disse verktøyene og metodene basert på hva slags problem du rapporterer til oss. Du kan ikke be oss om å ta i bruk andre metoder eller verktøy for å levere tjenester til deg i henhold til supportkontrakten.
 13. Når du har bestemt deg for å kontakte oss med problemet ditt, registrerer vi spørsmålet eller problemet ditt og oppretter en henvendelse (“henvendelse”). Vi har ingen begrensning på hvor mange saker du kan få tildelt. Hvis du kontakter oss med et annet problem, vil det derfor vanligvis opprettes en ny henvendelse.
 14. Vi lukker ikke saken din før vi har besvart spørsmålet ditt, løst problemet ditt eller fastslått at problemet ikke kan løses og informert deg om dette. Vi kan åpne saken din på nytt i fremtiden hvis det kreves ytterligere tiltak i forbindelse med spørsmålet eller problemet ditt.
 15. Hvis du velger å dele system- eller programvarelogger med oss, eller gjennomføre en Live Support-økt, er det ditt ansvar å fjerne eller maskere eventuelle personopplysninger som kan finnes i slike logger eller som kan være synlige for oss under Live Support-økten. Hvis dette ikke er mulig, må du sørge for at personer hvis personopplysninger kan være inkludert i slike logger eller kan være synlige under Live Support-økter, blir behørig informert om utlevering av deres opplysninger. Du finner mer informasjon om hvordan vi bruker logger og hvordan vi gjennomfører Live Support-økter i personvernerklæringen.
 16. Vi vil bestrebe oss på (men kan ikke garantere) å kontakte deg neste virkedag etter at du har sendt inn en problemforespørsel. Dette betyr imidlertid ikke at vi vil løse problemet ditt innen denne perioden.

§ 7 Immaterielle rettigheter og urettmessig bruk

 1. Tjenesten og dens opprinnelige innhold, egenskaper og funksjoner er og forblir Solutions2Share GmbHs og dets lisensgiveres eksklusive eiendom. Tjenesten er beskyttet av opphavsrett, varemerkelovgivning og andre lover både i Tyskland og i utlandet. Våre varemerker kan ikke brukes i forbindelse med produkter eller tjenester uten skriftlig forhåndssamtykke fra Solutions2Share GmbH.
 2. Kunden erkjenner og samtykker i at disse bruksvilkårene ikke gir ham noen rettigheter til patenter, opphavsrett, databaserettigheter, forretningshemmeligheter, firmanavn, varemerker (registrerte eller uregistrerte) eller andre rettigheter eller lisenser, bortsett fra programvarelisensen han får ved aksept av disse bruksvilkårene, med mindre det er uttrykkelig angitt i disse bruksvilkårene.
 3. Det gis tillatelse til midlertidig å laste ned én kopi av materialer, innhold og informasjon (“Materialer”) eller prøveprogramvarelisenser (“Programvare”) fra Solutions2Share-nettstedet for kontraktsmessig og midlertidig bruk. Dette er en tildeling av en lisens, ikke en overføring av eiendomsrett, og under denne lisensen kan du ikke:
  – 3.1 modifisere, endre, tilpasse eller kopiere materialet eller programvaren helt eller delvis;
  – 3.2 forsøke å dekompilere eller reversere programvare som finnes på nettstedet vårt;
  – 3.3 fjerne opphavsrett eller andre merknader om eiendomsrett fra Materialet; eller
  – 3.4 overføre Materialet eller Programvaren til noen annen person; eller
  – 3.5 selge, leie ut, underlisensiere, lease eller distribuere Materialet eller Programvaren på noen som helst måte, selv midlertidig. (Dette gjelder ikke autoriserte forhandlere).
 4. Brukeren skal ikke bruke ulovlig innhold eller innhold som kan skade den offentlige orden eller tredjeparts rettigheter i forbindelse med tjenesten.
 5. Brukeren må ikke bruke tjenesten til å begå ulovlige handlinger og garanterer Solutions2Share ved første forespørsel å være ansvarlig for alle skader som følge av krav fra tredjeparter for brudd på denne garantien.
 6. Hvis brukeren bryter noen av disse restriksjonene, har Solutions2Share rett til å si opp abonnementet og dermed lisensen ekstraordinært og uten varsel. Ved oppsigelse av denne lisensen må kunden destruere alt nedlastet materiale i sin besittelse, enten det er i elektronisk eller trykt form.

§ 8 Tildeling av rettigheter

 1. Ved full betaling av leien i henhold til kontrakten gir Solutions2Share GmbH kunden en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar rett, begrenset i tid til kontraktens løpetid, til å bruke programvaren i den utstrekning det er gitt i kontrakten. I tillegg til å laste ned og installere programvaren, omfatter den kontraktsmessige bruken av programvaren å laste den inn i arbeidsminnet, vise den og kjøre den.
 2. Kunden har rett til å reprodusere den leverte programvaren i den grad dette er nødvendig for bruk i henhold til avtalen. Spesielt skal innlasting av programvaren i arbeidsminnet anses som reproduksjon som er nødvendig for bruk i henhold til avtalen. I tillegg har kunden rett til å ta en kopi for sikkerhetskopiering (“sikkerhetskopi”). Kunden er forpliktet til å merke denne sikkerhetskopien som en slik kopi og påføre produsentens merknad om opphavsrett.
 3. Hvis programvaren gjøres tilgjengelig for kunden ved nedlasting, er det ikke tillatt å lage en sikkerhetskopi hvis det er mulig å laste ned programvaren på nytt fra serveren til Solutions2Share GmbH.
 4. Kunden har ikke rett til å reprodusere programvaren, med mindre annet er bestemt ved lov.
 5. Leietaker har ikke rett til å endre eller modifisere programvaren med mindre endringen eller modifiseringen er en utbedring av en mangel som er nødvendig for den kontraktsmessige bruken av programvaren og utleier er i mislighold med slik utbedring.

§ 9 Tjenestekontrakter

 1. Kontraktens gjenstand skal være de tjenestene fra Solutions2Share GmbH som er spesifisert i den respektive kontrakten.
 2. Hvis Solutions2Share GmbH leverer ytterligere tjenester i tillegg til de uttrykkelig avtalte tjenestene uten ekstra godtgjørelse, har kunden ikke krav på levering av disse.
 3. Betalingsfristen er 14 dager etter at kunden har mottatt fakturaen. Mottak av betaling på kontoen til Solutions2Share GmbH er avgjørende for betalingens aktualitet.
 4. Med mindre annet er angitt i kontrakten, inkluderer ikke de oppgitte prisene den lovpålagte merverdiavgiften.
 5. Solutions2Share GmbH aksepterer kredittkort og betaling av fakturaen ved bankoverføring som gyldige betalingsmåter. Kunden må gi Solutions2Share GmbH nøyaktig og fullstendig faktureringsinformasjon, inkludert fullt navn, e-postadresse, adresse, stat, land, postnummer, telefonnummer og gyldig betalingsmåte. Fakturering skal utelukkende skje via e-post med faktura i PDF-format.

§ 10 Endringer

 1. Solutions2Share GmbH forbeholder seg retten til når som helst å endre eller erstatte disse vilkårene etter eget skjønn.
 2. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer minst tre måneder før de nye vilkårene trer i kraft.
 3. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke Solutions2Share GmbH-tjenesten etter at disse endringene trer i kraft, godtar kunden å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis kunden ikke er enig i de nye vilkårene, må han/hun varsle Solutions2Share GmbH om dette i tekstform minst en måned før den annonserte datoen for ikrafttredelse av de nye vilkårene. Et slikt varsel vil føre til oppsigelse av kontrakten på det tidspunktet endringen trer i kraft.
 4. Solutions2Share GmbH er forpliktet til å informere kunden ved begynnelsen av den perioden som er angitt i § 10 punkt 2 om at manglende handling vil ha de konsekvensene som er angitt i § 10 punkt 3.

§ 11 Lenker til andre nettsteder

 1. Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av Solutions2Share GmbH. Solutions2Share GmbH har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for, innholdet, personvernerklæringer eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester.
 2. Inkludering av en lenke innebærer ikke at Solutions2Share GmbH støtter nettstedet. Bruk av slike lenkede nettsteder skjer på brukerens eget ansvar.
 3. Brukerne erkjenner og samtykker videre i at Solutions2Share ikke skal være ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester som er tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.
 4. Vi anbefaler på det sterkeste at brukerne leser vilkårene og betingelsene og personvernerklæringene for alle tredjeparts nettsteder eller tjenester de besøker.

§ 12 Ansvar og ansvarsbegrensning

 1. Dersom kunden oppdager feil i programvaren eller i dokumentasjonen, skal kunden umiddelbart varsle Solutions2Share GmbH skriftlig om disse.
 2. Kunden skal gi Solutions2Share GmbH den tilgang til programvaren og dokumentasjonen som er nødvendig for å utbedre feilen.
 3. Solutions2Share GmbH gir ingen underforståtte garantier og fraskriver seg herved alle garantier som ikke er uttrykkelig garantert skriftlig.
 4. Solutions2Share GmbH er ansvarlig uten begrensning:
  – 4.1 i tilfelle forsett, forsett eller grov uaktsomhet;
  – 4.2 innenfor rammen av en garanti som Solutions2Share GmbH uttrykkelig og skriftlig har påtatt seg;
  – 4.3 for skader som følge av skade på liv, kropp eller helse;
  – 4.4 for brudd på en vesentlig kontraktsforpliktelse, hvis oppfyllelse er en forutsetning for riktig oppfyllelse av kontrakten og som kunden regelmessig er avhengig av og kan stole på (“hovedforpliktelse”);
  – 4.5 i samsvar med bestemmelsene i den tyske produktansvarsloven og personvernforordningen (GDPR).
 5. Ethvert ytterligere ansvar for Solutions2Share GmbH er utelukket. Spesielt utelukkes objektivt ansvar for opprinnelige feil i henhold til § 536a paragraf 1 i den tyske borgerloven (BGB).
 6. For prøveversjoner må § 3 punkt 3 overholdes.
 7. Kunden må regelmessig ta sikkerhetskopi av sine data. I tilfelle tap av data som Solutions2Share er ansvarlig for, er Solutions2Shares ansvar begrenset til den typiske gjenopprettingskostnaden som kreves ved regelmessig, risikokompatibel sikkerhetskopiering. Eventuelle erstatningskrav fra kunden mot Solutions2Share GmbH er derfor begrenset til skadebeløpet som ville ha oppstått ved regelmessig sikkerhetskopiering av data.
 8. Kunden har ikke rett til å kreve en reduksjon i leien – med mindre det er ubestridt eller juridisk bindende – ved uavhengig å trekke reduksjonsbeløpet fra den gjeldende leien. Kundens krav i henhold til berikelsesloven (§ 812 i den tyske sivilloven (BGB)) om å kreve tilbake den delen av leien som er betalt for mye på grunn av en berettiget reduksjon, forblir upåvirket.
 9. Ovennevnte ansvarsregler gjelder tilsvarende for opptreden og krav mot ansatte, juridiske representanter og stedfortredere for Solutions2Share GmbH.

§ 13 Sluttbestemmelser

 1. Vår unnlatelse av å håndheve en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke anses som et avkall på slike rettigheter.
 2. Disse vilkårene og betingelsene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Forbundsrepublikken Tyskland.
 3. Kontraktene som inngås mellom Solutions2Share GmbH og kunden, samt alle tvister som kan oppstå i forbindelse med dem, skal utelukkende reguleres av tysk lov, selv i tilfelle utenlandsk lov.
 4. Alle erklæringer som er relevante for innholdet i kontrakten og gjennomføringen av kontrakten, spesielt erklæringer om tilbaketrekking, oppsigelser eller varsler om mangler fra kunden, må sendes til Solutions2Share GmbH i tekstform.
 5. Dersom en eller flere bestemmelser i disse vilkårene er eller blir ugyldige, skal dette ikke påvirke gyldigheten av de øvrige bestemmelsene.
 6. Oppfyllelsesstedet for alle forpliktelser som oppstår som følge av kontraktsforholdet mellom kunden og Solutions2Share GmbH er Solutions2Share GmbHs hovedkontor, Dieter-Streng-Str. 3, 90776 Fürth, Tyskland.
 7. Hvis kunden er en næringsdrivende, en offentligrettslig juridisk person eller et offentligrettslig spesialfond, eller hvis kunden ikke har et alminnelig verneting i Tyskland, skal vernetinget for alle tvister i forbindelse med disse vilkårene og en kontrakt som er inngått mellom kunden og Solutions2Share GmbH, samt oppfyllelsen av denne, være (Fürth), med mindre det finnes et ekstraordinært verneting for det samme.