1. En oversikt over personvern

Generell informasjon

Følgende informasjon gir deg en lettfattelig oversikt over hva som skjer med personopplysningene dine når du besøker dette nettstedet. Begrepet “personopplysninger” omfatter alle opplysninger som kan brukes til å identifisere deg personlig. Nærmere informasjon om personvern finner du i vår personvernerklæring, som vi har lagt ved under denne kopien.

Dataregistrering på dette nettstedet

Hvem er ansvarlig for registreringen av data på dette nettstedet (dvs. den “behandlingsansvarlige”)?

Opplysningene på dette nettstedet behandles av operatøren av nettstedet, hvis kontaktinformasjon er tilgjengelig under avsnittet “Informasjon om den ansvarlige parten (omtalt som “behandlingsansvarlig” i GDPR)” i denne personvernerklæringen.

Hvordan registrerer vi opplysningene dine?

Vi samler inn opplysningene dine som et resultat av at du deler dem med oss. Dette kan for eksempel være informasjon du oppgir i kontaktskjemaet vårt.

Andre opplysninger registreres automatisk av IT-systemene våre, eller etter at du har samtykket til registreringen under besøket ditt på nettstedet. Disse opplysningene omfatter først og fremst teknisk informasjon (f.eks. nettleser, operativsystem eller tidspunkt for besøket). Denne informasjonen registreres automatisk når du går inn på dette nettstedet.

Hva bruker vi opplysningene dine til?

En del av informasjonen genereres for å sikre feilfri drift av nettstedet. Andre opplysninger kan brukes til å analysere brukermønsteret ditt.

Hvilke rettigheter har du når det gjelder opplysningene dine?

Du har rett til når som helst å få informasjon om kilden, mottakerne og formålet med de arkiverte personopplysningene dine uten å måtte betale et gebyr for slik utlevering. Du har også rett til å kreve at opplysningene dine blir rettet eller slettet. Hvis du har samtykket til databehandling, kan du når som helst trekke tilbake dette samtykket, noe som vil påvirke all fremtidig databehandling. Du har også rett til å kreve at behandlingen av opplysningene dine begrenses under visse omstendigheter. Du har også rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten.

Du er alltid velkommen til å kontakte oss hvis du har spørsmål om dette eller andre personvernrelaterte spørsmål.

Analyseverktøy og verktøy levert av tredjeparter

Det er mulig at surfemønsteret ditt blir analysert statistisk når du besøker dette nettstedet. Slike analyser utføres hovedsakelig med det vi kaller analyseprogrammer.

Nærmere informasjon om disse analyseprogrammene finner du i vår personvernerklæring nedenfor.

2. Hosting og innholdsleveringsnettverk (CDN)

Eksternt vertskap

Dette nettstedet hostes av eksterne tjenesteleverandører (hosts). Personopplysninger som samles inn på dette nettstedet, lagres på vertenes servere. Disse kan omfatte, men er ikke begrenset til, IP-adresser, kontaktforespørsler, metadata og kommunikasjon, kontraktsinformasjon, kontaktinformasjon, navn, tilgang til nettsider og andre data som genereres via et nettsted.

Vertene brukes for å oppfylle kontrakten med våre potensielle og eksisterende kunder (art. 6 nr. 1 bokstav b i GDPR) og for at en profesjonell leverandør skal kunne levere våre nettbaserte tjenester på en sikker, rask og effektiv måte (art. 6 nr. 1 bokstav f i GDPR).

Våre verter vil bare behandle opplysningene dine i den grad det er nødvendig for å oppfylle sine forpliktelser og for å følge våre instruksjoner med hensyn til slike opplysninger.

Nettstedsoperatører i henhold til § 5 TMG

Hetzner Online GmbH
Industriestr. 25
91710 Gunzenhausen

Webleon GmbH
Zeppelinstr. 11
85748 Garching

E-post: [email protected]
Tlf: 08945819999
USt-IdNr.: DE306333247

Gjennomføring av en databehandleravtale

For å sikre at behandlingen skjer i samsvar med personvernreglene, har vi inngått en databehandleravtale med vertene våre.

3. Generell informasjon og obligatorisk informasjon

Personvern

Operatørene av dette nettstedet og dets sider tar beskyttelsen av dine personopplysninger svært alvorlig. Derfor behandler vi personopplysningene dine som konfidensiell informasjon og i samsvar med de lovbestemte databeskyttelsesbestemmelsene og denne databeskyttelseserklæringen.

Når du bruker dette nettstedet, samles det inn en rekke personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger som kan brukes til å identifisere deg personlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke opplysninger vi samler inn og hva vi bruker disse opplysningene til. Den forklarer også hvordan og til hvilket formål opplysningene samles inn.

Vi gjør deg oppmerksom på at overføring av opplysninger via Internett (f.eks. via e-post) kan være utsatt for sikkerhetshull. Det er ikke mulig å beskytte opplysningene fullstendig mot tilgang fra tredjeparter.

Informasjon om den ansvarlige parten (omtalt som “behandlingsansvarlig” i GDPR)

Behandlingsansvarlig for databehandlingen på dette nettstedet er:

Solutions2Share GmbH
Dieter-Streng-Str. 3
90766 Fürth
Tyskland

Telefon: +4991113133660

Vårt selskap har utnevnt et personvernombud. Hvis du har spørsmål om personvern, kan du kontakte personvernombudet på [email protected].

Behandlingsansvarlig er den fysiske eller juridiske personen som alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og ressursene for behandlingen av personopplysninger (f.eks. navn, e-postadresser osv.).

Lagringstid

Med mindre en mer spesifikk lagringsperiode er spesifisert i denne personvernerklæringen, vil personopplysningene dine forbli hos oss til formålet de ble samlet inn for, ikke lenger er aktuelt. Hvis du fremsetter et berettiget krav om sletting eller tilbakekaller ditt samtykke til databehandling, vil opplysningene dine bli slettet, med mindre vi har andre lovlig tillatte grunner til å lagre personopplysningene dine (f.eks. skatte- eller handelsrettslige oppbevaringsperioder); i sistnevnte tilfelle vil slettingen finne sted etter at disse grunnene opphører å gjelde.

Informasjon om overføring av data til USA

Nettstedet vårt bruker spesielt verktøy fra selskaper med base i USA. Når disse verktøyene er aktive, kan personopplysningene dine bli overført til disse selskapenes servere i USA. Vi gjør oppmerksom på at USA ikke er et trygt tredjeland i henhold til EUs personvernlovgivning. Amerikanske selskaper er pålagt å utlevere personopplysninger til sikkerhetsmyndigheter uten at du som registrert kan ta rettslige skritt mot dette. Det kan derfor ikke utelukkes at amerikanske myndigheter (f.eks. hemmelige tjenester) kan behandle, evaluere og permanent lagre opplysningene dine på amerikanske servere for overvåkingsformål. Vi har ingen innflytelse på disse behandlingsaktivitetene.

Tilbakekalling av samtykke til behandling av opplysninger

En lang rekke databehandlingstransaksjoner er kun mulig med ditt uttrykkelige samtykke. Du kan også når som helst tilbakekalle et samtykke du allerede har gitt oss. Dette berører ikke lovligheten av datainnsamlingen som fant sted før du trakk tilbake samtykket.

Rett til å motsette seg innsamling av opplysninger i spesielle tilfeller; rett til å motsette seg direkte reklame (art. 21 GDPR)

I TILFELLE OPPLYSNINGER BEHANDLES PÅ GRUNNLAG AV ART. 6 SECT. 1 LIT. E ELLER F GDPR, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å PROTESTERE MOT BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE BASERT PÅ GRUNNER SOM SKYLDES DIN UNIKE SITUASJON. DETTE GJELDER OGSÅ FOR EVENTUELL PROFILERING BASERT PÅ DISSE BESTEMMELSENE. FOR Å FINNE UT HVILKET RETTSLIG GRUNNLAG SOM LIGGER TIL GRUNN FOR BEHANDLINGEN AV OPPLYSNINGENE, KAN DU LESE DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN. HVIS DU LOGGER EN INNSIGELSE, VIL VI IKKE LENGER BEHANDLE DE BERØRTE PERSONOPPLYSNINGENE DINE, MED MINDRE VI ER I STAND TIL Å LEGGE FREM TVINGENDE BESKYTTELSESVERDIGE GRUNNER FOR BEHANDLINGEN AV OPPLYSNINGENE DINE, SOM VEIER TYNGRE ENN DINE INTERESSER, RETTIGHETER OG FRIHETER, ELLER HVIS FORMÅLET MED BEHANDLINGEN ER Å KREVE, UTØVE ELLER FORSVARE JURIDISKE RETTIGHETER (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 PKT. 1 GDPR).

HVIS PERSONOPPLYSNINGENE DINE BEHANDLES FOR Å DRIVE DIREKTE REKLAME, HAR DU RETT TIL NÅR SOM HELST Å MOTSETTE DEG BEHANDLING AV DE BERØRTE PERSONOPPLYSNINGENE DINE FOR SLIK REKLAME. DETTE GJELDER OGSÅ PROFILERING I DEN GRAD DEN ER KNYTTET TIL SLIK DIREKTE REKLAME. HVIS DU MOTSETTER DEG DETTE, VIL PERSONOPPLYSNINGENE DINE IKKE LENGER BLI BRUKT TIL DIREKTE REKLAMEFORMÅL (INNSIGELSE I HENHOLD TIL ART. 21 AVSN. 2 GDPR).

Rett til å sende inn en klage til den kompetente tilsynsmyndigheten

Ved brudd på personvernforordningen har de registrerte rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet, særlig i det medlemslandet der de vanligvis har bosted, arbeidssted eller der det påståtte bruddet fant sted. Retten til å sende inn en klage gjelder uavhengig av eventuelle andre administrative eller rettslige skritt som er tilgjengelige som rettsmidler.

Rett til dataportabilitet

Du har rett til å kreve at vi overfører alle opplysninger som vi behandler automatisk på grunnlag av ditt samtykke eller for å oppfylle en avtale, til deg eller en tredjepart i et vanlig, maskinlesbart format. Hvis du ber om at opplysningene overføres direkte til en annen behandlingsansvarlig, vil dette kun skje hvis det er teknisk mulig.

SSL- og/eller TLS-krypteringn

Av sikkerhetshensyn og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, for eksempel innkjøpsordrer eller forespørsler du sender til oss som nettstedsoperatør, bruker dette nettstedet enten et SSL- eller TLS-krypteringsprogram. Du kan gjenkjenne en kryptert forbindelse ved å se om adresselinjen i nettleseren skifter fra “http://” til “https://” og ved at låseikonet vises i nettleserlinjen.

Hvis SSL- eller TLS-kryptering er aktivert, kan dataene du overfører til oss ikke leses av tredjeparter.

Informasjon om, retting og sletting av opplysninger

Innenfor rammen av gjeldende lovbestemmelser har du rett til når som helst å kreve informasjon om dine arkiverte personopplysninger, deres kilde og mottakere samt formålet med behandlingen av opplysningene dine. Du kan også ha rett til å få opplysningene rettet eller slettet. Hvis du har spørsmål om dette eller andre spørsmål om personopplysninger, er du alltid velkommen til å kontakte oss.

Rett til å kreve behandlingsbegrensninger

Du har rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses. Du kan når som helst kontakte oss for å gjøre dette. Retten til å kreve begrensning av behandlingen gjelder i følgende tilfeller:

  • Hvis du bestrider riktigheten av opplysningene vi har arkivert om deg, vil vi vanligvis trenge litt tid på å verifisere dette. Så lenge denne undersøkelsen pågår, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av personopplysningene dine.
  • Hvis behandlingen av personopplysningene dine var/er ulovlig, har du mulighet til å kreve at behandlingen av opplysningene dine begrenses i stedet for å kreve at de slettes.
  • Hvis vi ikke lenger trenger personopplysningene dine og du trenger dem for å utøve, forsvare eller hevde juridiske rettigheter, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses i stedet for at de slettes.
  • Hvis du har fremsatt en innsigelse i henhold til Art. 21 nr. 1 i GDPR, må dine rettigheter og våre rettigheter veies opp mot hverandre. Så lenge det ikke er avgjort hvem sine interesser som veier tyngst, har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenses.

Hvis du har begrenset behandlingen av personopplysningene dine, kan disse opplysningene – med unntak av arkivering – bare behandles med ditt samtykke eller for å kreve, utøve eller forsvare juridiske rettigheter eller for å beskytte rettighetene til andre fysiske eller juridiske personer eller av viktige allmenne hensyn som er anført av EU eller en medlemsstat i EU.

4. Registrering av data på dette nettstedet

Informasjonskapsler

Våre nettsteder og sider bruker det som i bransjen kalles “informasjonskapsler”. Informasjonskapsler er små tekstfiler som ikke skader enheten din. De lagres enten midlertidig så lenge økten varer (øktinformasjonskapsler), eller de arkiveres permanent på enheten din (permanente informasjonskapsler). Øktinformasjonskapsler slettes automatisk når du avslutter besøket. Permanente informasjonskapsler forblir arkivert på enheten din til du aktivt sletter dem, eller de slettes automatisk av nettleseren din.

I noen tilfeller er det mulig at tredjeparts informasjonskapsler lagres på enheten din når du går inn på nettstedet vårt (tredjeparts informasjonskapsler). Disse informasjonskapslene gjør det mulig for deg eller oss å dra nytte av visse tjenester som tilbys av tredjeparten (f.eks. informasjonskapsler for behandling av betalingstjenester).

Informasjonskapsler har en rekke ulike funksjoner. Mange informasjonskapsler er teknisk sett nødvendige, siden visse funksjoner på nettstedet ikke ville fungert uten dem (f.eks. handlekurvfunksjonen eller visning av videoer). Formålet med andre informasjonskapsler kan være analyse av brukermønstre eller visning av reklamemeldinger.

Informasjonskapsler som er nødvendige for å utføre elektroniske kommunikasjonstransaksjoner (obligatoriske informasjonskapsler) eller for å kunne tilby visse funksjoner du ønsker å bruke (funksjonelle informasjonskapsler, f.eks. for handlekurvfunksjonen), eller som er nødvendige for å optimalisere nettstedet (f.eks. informasjonskapsler som gir målbar innsikt i nettpublikummet), skal lagres på grunnlag av art. 6 pkt. 1 lit. f i personvernforordningen. 6 Sect. 1 lit. f GDPR, med mindre et annet rettslig grunnlag er oppgitt. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse i å lagre informasjonskapsler for å sikre teknisk feilfri og optimalisert levering av operatørens tjenester. Hvis det er bedt om ditt samtykke til lagring av informasjonskapsler, lagres de respektive informasjonskapslene utelukkende på grunnlag av det innhentede samtykket (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR); dette samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Du har mulighet til å stille inn nettleseren din slik at du blir varslet når informasjonskapsler plasseres, og til å tillate at informasjonskapsler kun aksepteres i bestemte tilfeller. Du kan også ekskludere aksept av informasjonskapsler i visse tilfeller eller generelt, eller aktivere slettefunksjonen for automatisk sletting av informasjonskapsler når nettleseren lukkes. Hvis informasjonskapsler deaktiveres, kan funksjonene på dette nettstedet være begrenset.

Hvis det brukes informasjonskapsler fra tredjeparter eller informasjonskapsler til analyseformål, vil vi informere deg separat i forbindelse med denne personvernerklæringen og eventuelt be om ditt samtykke.

Serverloggfiler

Leverandøren av dette nettstedet og dets sider samler automatisk inn og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler som nettleseren din automatisk sender til oss. Informasjonen omfatter blant annet

  • Type og versjon av nettleseren som brukes
  • Hvilket operativsystem som brukes
  • Henvisende URL-adresse
  • Vertsnavnet til datamaskinen som bruker nettstedet
  • Tidspunktet for serverforespørselen
  • IP-adressen

Disse opplysningene slås ikke sammen med andre datakilder.

Disse opplysningene registreres på grunnlag av Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse i teknisk feilfri visning og optimalisering av operatørens nettsted. For å oppnå dette må serverloggfiler registreres.

Kontaktskjema

Hvis du sender inn henvendelser til oss via kontaktskjemaet vårt, vil informasjonen som oppgis i kontaktskjemaet samt eventuell kontaktinformasjon som oppgis der, bli lagret av oss for å kunne håndtere henvendelsen din og i tilfelle vi har ytterligere spørsmål. Vi vil ikke dele denne informasjonen uten ditt samtykke.

Behandlingen av disse opplysningene er basert på art. 6 para. 1 lit. b GDPR, hvis forespørselen din er knyttet til gjennomføringen av en kontrakt eller hvis det er nødvendig å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller er behandlingen basert på vår berettigede interesse i effektiv behandling av forespørslene som er rettet til oss (art. 6 nr. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtykke (art. 6 nr. 1 lit. a GDPR) hvis du har bedt om dette.

Informasjonen du har lagt inn i kontaktskjemaet, forblir hos oss til du ber oss om å slette opplysningene, trekker tilbake ditt samtykke til arkivering av opplysningene eller hvis formålet med arkiveringen av opplysningene ikke lenger er til stede (f.eks. etter at vi har svart på henvendelsen din). Dette gjelder uten at det berører eventuelle obligatoriske lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsperioder.

Forespørsel via e-post eller telefon

Hvis du kontakter oss via e-post eller telefon, vil forespørselen din, inkludert alle personopplysninger (navn, forespørsel), bli lagret og behandlet av oss med det formål å behandle forespørselen din. Vi gir ikke disse opplysningene videre uten ditt samtykke.

Disse opplysningene behandles på grunnlag av Art. 6 pkt. 1 lit. b GDPR dersom henvendelsen din er knyttet til oppfyllelse av en kontrakt eller er nødvendig for å gjennomføre tiltak før kontraktsinngåelse. I alle andre tilfeller behandles opplysningene på grunnlag av vår berettigede interesse i effektiv håndtering av henvendelser til oss (art. 6, pkt. 1, lit. f i GDPR) eller på grunnlag av ditt samtykke (art. 6, pkt. 1, lit. a i GDPR) hvis du har gitt ditt samtykke.

Opplysningene du sender oss via kontaktforespørsler, forblir hos oss inntil du ber oss om å slette dem, trekker tilbake ditt samtykke til lagring eller formålet med datalagringen bortfaller (f.eks. etter at forespørselen din er fullført). Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt lovbestemte oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

Calendly

Du kan gjøre avtaler med oss på nettstedet vårt. Vi bruker verktøyet “Calendly” for timebestilling. Leverandøren er Calendly LLC, 271 17th St NW, 10th Floor, Atlanta, Georgia 30363, USA (heretter kalt “Calendly”).

For å bestille en time må du legge inn de nødvendige opplysningene og ønsket dato i skjermbildet. De oppgitte opplysningene vil bli brukt til planlegging, gjennomføring og, om nødvendig, oppfølging av avtalen.

Opplysningene du har lagt inn, blir liggende hos oss til du ber oss om å slette dem, trekker tilbake ditt samtykke til lagring eller til formålet som opplysningene ble lagret for, opphører. Obligatoriske lovbestemmelser – spesielt oppbevaringsperioder – forblir upåvirket.

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er art. 6(1)(f) i personvernforordningen.) Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å gjøre avtaler med interessenter og kunder på en så ukomplisert måte som mulig.

Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Nærmere opplysninger finner du her:  https://calendly.com/pages/dpa.

Avtale om databehandling

Vi har inngått en avtale om ordrebehandling med Calendly. Dette er en personvernavtale som garanterer at Calendly kun behandler personopplysningene til våre besøkende på nettstedet i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Zoho CRM

Vi bruker Zoho CRM på dette nettstedet. Leverandøren er Zoho Corporation GmbH, Estancia IT Park, Plot No. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, India (heretter kalt “Zoho CRM”).

Zoho CRM gjør det mulig for oss å administrere eksisterende og potensielle kunder og kundekontakter og å organisere salgs- og kommunikasjonsprosesser. Ved hjelp av CRM-systemet kan vi også analysere og optimalisere våre kunderelaterte prosesser. Kundedataene lagres på Zoho CRMs servere. Nærmere informasjon om Zoho CRMs funksjoner finner du her: https://www.zoho.com/de/crm/help/getting-started/key-functions.html.

Bruken av Zoho CRM er basert på Art. 6 para. 1 bokstav f i GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i en mest mulig effektiv kundeadministrasjon og kundekommunikasjon. Hvis det er bedt om samtykke, vil behandlingen utelukkende bli utført på grunnlag av art. 6 para. 1 bokstav a GDPR; samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Overføring av data til tredjeland utenfor EU er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

Du finner mer informasjon i Zoho CRMs personvernerklæring: https://www.zoho.com/privacy.html og https://www.zoho.com/gdpr.html.

Gjennomføring av en databehandleravtale

Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Zoho CRM. Dette er en kontrakt som er påkrevd i henhold til personvernlovgivningen, og som sikrer at Zoho CRM kun behandler personopplysningene til de besøkende på nettstedet vårt i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

ClickUp

Vi bruker ClickUp, et selskap som ikke er lokalisert i EU. Det er dermed en leverandør fra et tredjeland. Det er selvfølgelig foretatt en passende kontroll av konfidensialitet osv. ATTN: Privacy Agent ClickUp, 363 Fifth Ave. Suite 300, San Diego, CA 92101 (heretter kalt “ClickUp”).

ClickUp hjelper oss med å strukturere oppgaver og gjøremål. Fordi dette programmet har så mange muligheter, kan vi også legge inn dokumenter eller data fra deg her. Du finner mer informasjon om funksjonene i ClickUp her: https://clickup.com/features.

Overføring av data til tredjeland utenfor EU er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Nærmere opplysninger finner du her: https://clickup.com/dpa.

Du finner mer informasjon i ClickUps personvernerklæring: https://clickup.com/privacy.

Bestemmelser om personvern i forbindelse med bruk av Microsoft Azure

Personopplysninger som du har oppgitt ved å lisensiere programvareløsningene til den behandlingsansvarlige, vil bli behandlet og vedlikeholdt med Microsoft Azure.

Adressen til systemet som brukes, er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA (“Microsoft”).

Microsofts servere befinner seg i USA. Så snart personopplysninger samles inn ved lisensiering av en av våre programvareløsninger, overføres personopplysningene til et tredjeland. I samsvar med EU-US Privacy Shield har EU-kommisjonen fastslått at personvernnivået i USA er tilstrekkelig på grunnlag av dette Privacy Shield, og at dataoverføring i henhold til art. 45 DS-GMO er tillatt, idet det tas hensyn til ytterligere krav til personvern.

Opplysningene som overføres til Microsoft, brukes kun til identifisering og tilgang til våre produkter og vil kun bli brukt til dette formålet, ikke til reklameformål, med mindre dette er avtalt separat og eksplisitt. Hvis du vil ha mer informasjon om Microsofts bruk av opplysningene dine og dine rettigheter og valg for å beskytte personopplysningene dine, kan du se Microsofts personvernerklæring: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

Kommentarfunksjonen på dette nettstedet

Når du bruker kommentarfunksjonen på dette nettstedet, vil informasjon om tidspunktet da kommentaren ble generert, e-postadressen din og, hvis du ikke skriver anonymt, brukernavnet du har valgt, bli arkivert i tillegg til kommentarene dine.

Lagring av IP-adressen

Kommentarfunksjonen vår lagrer IP-adressene til alle brukere som skriver kommentarer. Siden vi ikke gjennomgår kommentarene før vi publiserer dem, trenger vi denne informasjonen for å kunne iverksette tiltak mot forfatteren i tilfelle rettighetsbrudd, for eksempel ærekrenkelser eller propaganda.

Lagringsperiode for kommentarer

Kommentarer og eventuell tilknyttet informasjon lagres av oss og forblir på dette nettstedet til innholdet som kommentaren gjelder, er slettet i sin helhet, eller hvis kommentarene må slettes av juridiske årsaker (f.eks. fornærmende kommentarer).

Juridisk grunnlag

Kommentarer lagres på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du har rett til når som helst å tilbakekalle et samtykke du allerede har gitt oss. Alt du trenger å gjøre for å gjøre dette, er å sende oss en uformell melding via e-post. Dette berører ikke lovligheten av datainnsamlingen som fant sted før du tilbakekalte samtykket.

5. Analyseverktøy og annonsering

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager. Leverandøren er Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager er et verktøy som gjør det mulig for oss å integrere sporings- eller statistikkverktøy og annen teknologi på nettstedet vårt. Google Tag Manager i seg selv oppretter ingen brukerprofiler, lagrer ingen informasjonskapsler og utfører ingen uavhengige analyser. Den administrerer og driver kun verktøyene som er integrert via den. Google Tag Manager samler imidlertid inn IP-adressen din, som også kan overføres til Googles morselskap i USA.

Google Tag Manager brukes på grunnlag av Art. 6(1)(f) i GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i rask og ukomplisert integrering og administrasjon av ulike verktøy på nettstedet. Hvis det relevante samtykket er innhentet, utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6(1)(a) GDPR. 6(1)(a) GDPR; samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjoner fra nettanalysetjenesten Google Analytics. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gjør det mulig for nettstedsoperatøren å analysere atferden til besøkende på nettstedet. I den forbindelse mottar nettstedsoperatøren en rekke brukerdata, som f.eks. besøkte sider, tid brukt på siden, hvilket operativsystem som brukes og brukerens opprinnelse. Google kan samle disse dataene i en profil som er knyttet til den aktuelle brukeren eller brukerens enhet.

Google Analytics bruker teknologier som gjør det mulig å gjenkjenne brukeren for å analysere brukerens atferdsmønstre (f.eks. informasjonskapsler eller fingeravtrykk av enheter). Informasjonen om bruken av nettstedet som registreres av Google, overføres som regel til en Google-server i USA, hvor den lagres.

Dette analyseverktøyet brukes på grunnlag av Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. Operatøren av dette nettstedet har en berettiget interesse i å analysere brukermønstre for å optimalisere både tjenestene som tilbys på nettet og operatørens annonseringsaktiviteter. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale (f.eks. en avtale om lagring av informasjonskapsler), skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 para. 1 lit. a GDPR; avtalen kan når som helst trekkes tilbake.

Dataoverføring til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler (SCC). Du finner mer informasjon her: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

På dette nettstedet har vi aktivert IP-anonymiseringsfunksjonen. Som et resultat av dette vil IP-adressen din bli forkortet av Google i medlemslandene i EU eller i andre stater som har ratifisert konvensjonen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet før den overføres til USA. Den fullstendige IP-adressen overføres til en av Googles servere i USA og forkortes der bare i unntakstilfeller. På vegne av operatøren av dette nettstedet skal Google bruke denne informasjonen til å analysere din bruk av dette nettstedet for å generere rapporter om aktiviteter på nettstedet og for å yte andre tjenester til operatøren av dette nettstedet som er relatert til bruken av nettstedet og Internett. IP-adressen som overføres fra nettleseren din i forbindelse med Google Analytics, vil ikke bli slått sammen med andre data som Google er i besittelse av.

Nettleser-plugin-modul

Du kan forhindre at Google registrerer og behandler opplysningene dine ved å laste ned og installere nettlesertillegget som er tilgjengelig under følgende lenke: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Google Analytics behandler brukerdata, kan du lese Googles personvernerklæring på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Avtalebasert databehandling

Vi har inngått en databehandleravtale med Google og implementerer de strenge bestemmelsene til de tyske databeskyttelsesmyndighetene fullt ut ved bruk av Google Analytics.

Demografiske parametere fra Google Analytics

Dette nettstedet bruker funksjonen “demografiske egenskaper” i Google Analytics for å kunne vise besøkende på nettstedet kompatible annonser i Googles annonsenettverk. Dette gjør det mulig å lage rapporter som inneholder informasjon om alder, kjønn og interesser til de besøkende på nettstedet. Kildene til denne informasjonen er interesserelatert annonsering fra Google samt besøksdata innhentet fra tredjepartsleverandører. Disse opplysningene kan ikke knyttes til en bestemt person. Du kan når som helst deaktivere denne funksjonen ved å endre innstillingene for annonsering i Google-kontoen din, eller du kan generelt forby at Google Analytics registrerer opplysningene dine, som forklart i avsnittet “Innsigelse mot dataregistrering”.

Google Analytics-sporing av e-handel

Dette nettstedet bruker funksjonen “E-handelssporing” i Google Analytics. Ved hjelp av “E-Commerce Tracking” kan nettstedsoperatøren analysere kjøpsmønstrene til besøkende på nettstedet med sikte på å forbedre operatørens markedsføringskampanjer på nettet. I denne sammenheng spores informasjon som bestillinger, gjennomsnittlig bestillingsverdi, fraktkostnader og tiden fra visning av produktet til kjøpsbeslutning. Disse dataene kan samles av Google under en transaksjons-ID som er knyttet til den aktuelle brukeren eller brukerens enhet.

Arkiveringsperiode

Data på bruker- eller hendelsesnivå som Google lagrer i forbindelse med informasjonskapsler, bruker-ID-er eller reklame-ID-er (f.eks. DoubleClick-informasjonskapsler, Android-reklame-ID), anonymiseres eller slettes etter 14 måneder. Du finner mer informasjon på følgende lenke: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google Ads

Nettstedsoperatøren bruker Google Ads. Google Ads er et online markedsføringsprogram fra Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gjør det mulig for oss å vise annonser i Googles søkemotor eller på tredjeparts nettsteder hvis brukeren skriver inn bestemte søkeord i Google (søkeordmålretting). Det er også mulig å plassere målrettede annonser basert på brukerdata som Google har (f.eks. stedsdata og interesser, målgruppemålretting). Som nettstedsoperatør kan vi analysere disse dataene kvantitativt, for eksempel ved å analysere hvilke søkeord som resulterte i visning av annonsene våre og hvor mange annonser som førte til klikk.

Bruken av Google Ads er basert på Art. 6, pkt. 1 lit. og ff. GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å markedsføre operatørens tjenester og produkter så effektivt som mulig.

DOverføring av data til USA er basert på EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler (SCC). Du finner mer informasjon her: https://policies.google.com/privacy/frameworks og https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google Remarketing

Dette nettstedet bruker funksjonene til Google Analytics Remarketing. Leverandøren av disse løsningene er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Remarketing analyserer brukermønsteret ditt på nettstedet vårt (f.eks. klikk på bestemte produkter) for å tilordne deg bestemte annonsemålgrupper og deretter vise deg tilsvarende tilbud på nettet når du besøker andre tilbud på nettet (remarketing eller retargeting).

I tillegg er det mulig å koble annonsemålgruppene som genereres med Google Remarketing til enhetsomfattende funksjoner hos Google. Dette gjør det mulig å vise interessebaserte, tilpassede reklamemeldinger, avhengig av din tidligere bruk og surfemønster på en enhet (f.eks. mobiltelefon) på en måte som er skreddersydd for deg, samt på alle dine enheter (f.eks. nettbrett eller PC).

Hvis du har en Google-konto, har du mulighet til å motsette deg personlig tilpasset annonsering under følgende lenke: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Bruken av Google Remarketing er basert på Art. 6 1 lit. et seq. GDPR. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i at markedsføringen av operatørens produkter er så effektiv som mulig. Hvis det ble bedt om en samtykkeerklæring, skal behandlingen utelukkende skje på grunnlag av art. 6 nr. 1 bokstav a i GDPR. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; det gitte samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Du finner mer informasjon og de relevante personvernbestemmelsene i Googles retningslinjer for personvern på https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Dannelse av målgrupper med kundeavstemming

For å danne målgrupper bruker vi blant annet funksjonen for kundeavstemming i Google Remarketing. For å oppnå dette overfører vi visse kundedata (f.eks. e-postadresser) fra kundelistene våre til Google. Hvis de respektive kundene er Google-brukere og er logget inn på Google-kontoene sine, vises matchende reklamemeldinger i Google-nettverket (f.eks. på YouTube, Gmail eller i en søkemotor).

Googles konverteringssporing

Dette nettstedet bruker Googles konverteringssporing. Leverandøren av denne tjenesten er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Ved hjelp av Google Conversion Tracking er vi i stand til å gjenkjenne om brukeren har fullført visse handlinger. Vi kan for eksempel analysere hvor ofte det klikkes på hvilke knapper på nettstedet vårt, og hvilke produkter som vurderes eller kjøpes spesielt ofte. Formålet med denne informasjonen er å utarbeide konverteringsstatistikk. Vi får vite hvor mange brukere som har klikket på annonsene våre og hvilke handlinger de har utført. Vi mottar ingen informasjon som gjør det mulig for oss å identifisere brukerne personlig. Google bruker informasjonskapsler eller tilsvarende gjenkjennelsesteknologi for identifikasjonsformål.

Vi bruker Google Conversion Tracking på grunnlag av Art. 6 Sect. 1 lit. et seq. GDPR. Operatøren av nettstedet har en berettiget interesse i å analysere brukermønstrene med sikte på å optimalisere både operatørens nettpresentasjon og annonsering. Hvis det ble bedt om en samtykkeerklæring (f.eks. i forbindelse med lagring av informasjonskapsler), skal behandlingen utelukkende skje på grunnlag av art. 6 Sect. 1 lit. a GDPR; det gitte samtykket kan tilbakekalles når som helst.

Hvis du vil ha mer informasjon om Googles konverteringssporing, kan du lese Googles retningslinjer for personvern på https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook-piksel

Dette nettstedet bruker besøkspikselen fra Facebook for måling av konverteringer. Leverandøren av denne tjenesten er Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Ifølge Facebook overføres imidlertid de innsamlede dataene også til USA og andre tredjeland.

På denne måten kan atferden til besøkende på siden spores etter at de har blitt omdirigert til leverandørens nettsted ved å klikke på en Facebook-annonse. Dette gjør det mulig å evaluere effektiviteten av Facebook-annonsene for statistiske formål og markedsundersøkelser og optimalisere fremtidige annonseringstiltak.

De innsamlede dataene er anonyme for oss som operatør av dette nettstedet, og vi kan ikke trekke noen konklusjoner om brukernes identitet. Dataene lagres og behandles imidlertid av Facebook, slik at det er mulig å opprette en forbindelse til den respektive brukerprofilen, og Facebook kan bruke dataene til egne reklameformål, i samsvar med Facebooks retningslinjer for databruk. Dette gjør det mulig for Facebook å plassere annonser både på Facebook-sider og utenfor Facebook. Denne bruken av dataene kan ikke påvirkes av oss som nettstedsoperatør.

Bruken av Facebook Pixel er basert på Art. 6 (1) bokstav f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i effektive annonseringstiltak, inkludert sosiale medier. Hvis det er bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til å lagre informasjonskapsler), utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av Art. 6 (1) a DSGVO; samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum and https://www.facebook.com/help/566994660333381.

Du finner mer informasjon om personvern i Facebooks personvernerklæringer: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også deaktivere remarketingfunksjonen “Custom Audiences” under annonseinnstillinger på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. For å gjøre dette må du være logget inn på Facebook.

Hvis du ikke har en Facebook-konto, kan du deaktivere bruksbasert annonsering fra Facebook på nettstedet til European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

LinkedIn-piksel (LinkedIn Insight Tag)

Dette nettstedet bruker Insight Tag fra LinkedIn. Leverandøren av denne tjenesten er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Ved hjelp av LinkedIn Insight Tag mottar vi informasjon om besøkende på nettstedet vårt. Hvis en besøkende på nettstedet er registrert hos LinkedIn, kan vi blant annet analysere de viktigste yrkesdataene til de besøkende på nettstedet vårt og dermed skreddersy nettstedet vårt bedre til de respektive målgruppene. Videre kan vi bruke LinkedIn Insight Tags til å måle om besøkende på nettsidene våre foretar kjøp eller andre handlinger. LinkedIn Insight Tag tilbyr også en retargeting-funksjon som gjør at vi kan vise målrettet reklame til besøkende på nettstedet vårt utenfor nettstedet, uten at det ifølge LinkedIn skjer noen identifisering av reklamemottakeren.

LinkedIn samler også selv inn såkalte loggfiler. IP-adressene forkortes eller hashes (pseudonymiseres). De direkte identifikatorene til LinkedIn-medlemmer slettes av LinkedIn etter sju dager. De resterende pseudonymiserte dataene slettes deretter innen 180 dager. Opplysningene som LinkedIn samler inn, kan ikke tilordnes bestemte personer av oss som nettstedsoperatør. LinkedIn lagrer de innsamlede personopplysningene om besøkende på nettstedet på sine servere i USA og bruker dem i forbindelse med egne annonseringstiltak. Du finner mer informasjon i LinkedIns personvernerklæring på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-oblig.

Bruken av LinkedIn Insight er basert på Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. Nettstedsoperatøren har en legitim interesse i effektive annonseringstiltak, inkludert sosiale medier. Hvis det har blitt bedt om et tilsvarende samtykke (f.eks. samtykke til å lagre informasjonskapsler), utføres behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 (1) lit. a DSGVO. 6 (1) lit. a DSGVO; samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Nærmere opplysninger finner du her: https://www.linkedin.com/legal/l/dpa og https://www.linkedin.com/legal/l/eu-sccs.

Du kan motsette deg analyse av bruksatferd og målrettet annonsering fra LinkedIn på følgende lenke: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Medlemmer av LinkedIn kan dessuten kontrollere bruken av personopplysningene sine til reklameformål i kontoinnstillingene. For å unngå en kobling mellom data som LinkedIn samler inn på nettstedet vårt og LinkedIn-kontoen din, må du logge ut av LinkedIn-kontoen din før du besøker nettstedet vårt.

Microsoft Clarity

På nettstedet vårt bruker vi tjenesten Microsoft Clarity til statistisk analyse av bruken av nettstedet vårt. Leverandøren av Microsoft Clarity er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA (“Microsoft”).

Innenfor rammen av denne tjenesten skjer det eller kan ikke utelukkes en overføring av data til USA.

Microsoft Clarity bruker informasjonskapsler som muliggjør en analyse av bruken av nettstedet vårt, samt en såkalt sporingskode som kjøres når denne tjenesten åpnes. Informasjonen som samles inn, for eksempel din IP-adresse, plassering, tidspunkt eller besøksfrekvens på nettstedet vårt, overføres til Microsoft og lagres der. Ifølge informasjon fra Microsoft kan dette også brukes til reklameformål og andre tjenester knyttet til bruken av nettstedet vårt og bruken av Internett. Vi bruker Microsoft Clarity med den såkalte anonymiseringsfunksjonen. Gjennom denne funksjonen forkorter Microsoft allerede IP-adressen innenfor EU eller EØS.

Behandlingen av opplysningene dine er basert på ditt samtykke i henhold til art. 6 (1) a DSGVO. Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket for fremtiden.

Du finner Microsofts personverninformasjon i Microsofts personvernerklæring på https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Du finner mer informasjon og personvernerklæringen for Microsoft Clarity på https://clarity.microsoft.com/terms.

Zoho PageSense

Når du besøker nettstedet vårt, samles det inn anonymiserte bruksdata ved hjelp av PageSense (https://zoho.eu/pagesense), en analysetjeneste levert av Zoho Corporation.

Page Sense registrerer besøk og klikk på nettstedet vårt helt anonymt. Det er ingen sporbarhet til individuelle besøksdata. PageSense gjør det mulig for oss, i form av et varmekart, å overvåke den generelle bruken av nettstedet vårt og dermed vise viktig innhold på riktig sted på de enkelte nettsidene. Under registreringen av varmekartet blir påloggingsnavnet synlig. Det samles imidlertid ikke inn eller lagres noen bruksdata eller personopplysninger, dvs. at analysen er anonym.

Du finner mer informasjon om databehandling hos Zoho på https://www.zoho.com/privacy.html.

Det rettslige grunnlaget for databehandlingen er artikkel 6 (1) (f) i personvernforordningen DSGVO. Databehandlingen tjener til å beskytte våre legitime interesser, nemlig markedsundersøkelser og etterspørselsorientert design og optimalisering av nettstedet vårt. Du kan motsette deg databehandlingen innenfor rammen av PageSense.

6. Nyhetsbrev

Opplysninger om nyhetsbrev

Hvis du ønsker å abonnere på nyhetsbrevet som tilbys på dette nettstedet, trenger vi en e-postadresse fra deg, samt informasjon som gjør det mulig for oss å bekrefte at du er eieren av den oppgitte e-postadressen og at du samtykker til å motta nyhetsbrevet. Ingen ytterligere opplysninger skal samles inn, eller skal kun samles inn på frivillig basis. Vi skal kun bruke slike opplysninger til å sende den forespurte informasjonen og skal ikke dele slike opplysninger med tredjeparter.

Behandlingen av opplysningene du oppgir i skjemaet for påmelding til nyhetsbrevet, skjer utelukkende på grunnlag av ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan når som helst trekke tilbake samtykket du har gitt til arkivering av opplysninger, e-postadresse og bruk av disse opplysningene til utsendelse av nyhetsbrevet, f.eks. ved å klikke på lenken “Unsubscribe” i nyhetsbrevet. Dette berører ikke lovligheten av databehandlingstransaksjoner som har funnet sted til nå.

Opplysningene som er lagret hos oss med det formål å abonnere på nyhetsbrevet, lagres av oss inntil du melder deg av nyhetsbrevet eller leverandøren av nyhetsbrevtjenesten, og slettes fra distribusjonslisten etter at du har meldt deg av nyhetsbrevet eller etter at formålet har opphørt. Vi forbeholder oss retten til å slette eller blokkere e-postadresser fra vår distribusjonsliste for nyhetsbrev etter eget skjønn innenfor rammen av vår berettigede interesse i henhold til art. 6(1)(f) GDPR. 6(1)(f) i GDPR.

Etter at du har meldt deg av nyhetsbrevet, kan e-postadressen din bli lagret av oss eller leverandøren av nyhetsbrevtjenesten i en svarteliste for å forhindre fremtidige utsendelser. Opplysningene fra svartelisten brukes kun til dette formålet og slås ikke sammen med andre opplysninger. Dette tjener både dine interesser og vår interesse i å overholde de juridiske kravene ved utsendelse av nyhetsbrev (berettiget interesse i henhold til artikkel 6 nr. 1 bokstav f i GDPR). Lagringen i svartelisten er tidsubegrenset. Du kan motsette deg lagringen hvis dine interesser veier tyngre enn vår berettigede interesse.

Zoho Campaigns

Dette nettstedet bruker Zoho Campaigns til å sende ut nyhetsbrev. Leverandøren er Zoho Corporation GmbH, Estancia IT Park, Plot no. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, India (heretter kalt “Zoho Campaigns”).

Zoho Campaigns er en tjeneste som særlig kan brukes til å organisere og analysere utsendelse av nyhetsbrev. Informasjonen du oppgir for å abonnere på nyhetsbrevet, lagres på Zoho Campaigns’ servere.

Dataanalyse av Zoho Campaigns

Med Zoho Campaigns kan vi analysere nyhetsbrevkampanjene våre. Vi kan for eksempel se om en nyhetsbrevmelding er blitt åpnet og hvilke lenker som eventuelt er blitt klikket på. På denne måten kan vi finne ut hvilke lenker som har blitt klikket på oftest.

Vi kan også se om visse forhåndsdefinerte handlinger ble utført etter åpning/klikk (konverteringsfrekvens). Vi kan for eksempel se om du har foretatt et kjøp etter å ha klikket på nyhetsbrevet. Hvis du ikke ønsker å motta analyser av Zoho Campaigns, må du melde deg av nyhetsbrevet. Vi har en lenke til dette i hvert nyhetsbrev. Zoho Campaigns gjør det også mulig for oss å klassifisere mottakerne av nyhetsbrevet i ulike kategorier (“clustering”). Mottakerne av nyhetsbrevet kan for eksempel klassifiseres etter alder, kjønn eller bosted. På denne måten kan nyhetsbrevet tilpasses bedre til de respektive målgruppene. Hvis du ikke ønsker å motta analyser fra Zoho Campaigns, må du melde deg av nyhetsbrevet. Du finner en lenke til dette i hvert nyhetsbrev.

Du finner detaljert informasjon om egenskapene til Zoho Campaigns på følgende lenke: https://www.zoho.com/campaigns/features.html.

Zoho Campaigns’ personvernerklæring finner du på https://www.zoho.com/privacy.html og https://www.zoho.com/gdpr.html.

Rettslig grunnlag

Databehandlingen er basert på ditt samtykke (art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR). Du kan når som helst tilbakekalle dette samtykket med virkning for fremtiden.

Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Nærmere opplysninger finner du her: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

Varighet av lagring

Opplysningene du gir oss for å abonnere på nyhetsbrevet, lagres av oss eller leverandøren av nyhetsbrevtjenesten inntil du melder deg av nyhetsbrevet og slettes fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet eller slettes etter at nyhetsbrevet er avbestilt. Vi forbeholder oss retten til å slette e-postadresser innenfor rammen av vår berettigede interesse i henhold til art. 6 para. 1 bokstav f i GDPR. Data som vi har lagret for andre formål, forblir upåvirket.

Etter at du er fjernet fra distribusjonslisten for nyhetsbrevet, kan e-postadressen din bli lagret av oss eller leverandøren av nyhetsbrevtjenesten i en svarteliste for å forhindre fremtidige utsendelser. Opplysningene fra svartelisten vil kun bli brukt til dette formålet og vil ikke bli slått sammen med andre opplysninger. Dette tjener både dine interesser og vår interesse i å overholde lovpålagte krav ved utsendelse av nyhetsbrev (berettiget interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartelisten er ikke tidsbegrenset. Du kan motsette deg lagringen hvis dine interesser veier tyngre enn vår berettigede interesse.

Avtale om databehandling

Vi har inngått en databehandleravtale med Zoho Campaigns. Dette er en kontrakt som er påkrevd i henhold til personvernlovgivningen, og som sikrer at Zoho Campaigns behandler personopplysningene til de besøkende på nettstedet vårt kun i henhold til våre instruksjoner og i samsvar med GDPR.

Zoho Marketing Automation

Vi bruker Zoho Marketing Automation til automatiserte e-postkampanjer. Leverandøren er Zoho Corporation GmbH, Estancia IT Park, Plot No. 140 151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202, India (heretter kalt “Zoho Marketing Automation”).

Zoho Marketing Automation gjør det mulig for oss å automatisere e-postkampanjer og analysere atferden til potensielle kunder. Videre hjelper Zoho Marketing Automation oss blant annet med leadgenerering, leadpleie og leadkvalifisering. Hvis du ikke ønsker å bli analysert av Zoho Marketing Automation, må du melde deg av nyhetsbrevet. For dette formålet har vi en lenke i hver nyhetsbrevmelding. Kundedataene lagres på Zoho Marketing Automations servere. Nærmere opplysninger om Zoho Marketing Automations funksjoner finner du her: https://www.zoho.com/de/marketingautomation/features.html.

Bruken av Zoho Marketing Automation er basert på Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i en mest mulig effektiv kundeadministrasjon og kundekommunikasjon. Hvis det er bedt om samtykke, vil behandlingen utelukkende bli utført på grunnlag av art. 6 para. 1 bokstav a i GDPR; samtykket kan når som helst trekkes tilbake.

Overføring av data til tredjeland utenfor EU er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://www.zoho.com/privacy/dpa/DPA_zoho_com.pdf.

Du finner personvernerklæringen for Zoho Marketing Automation på https://www.zoho.com/privacy.html og https://www.zoho.com/gdpr.html.

7. Programtillegg og verktøy

YouTube med utvidet integrering av personvern

Nettstedet vårt inneholder videoer fra nettstedet YouTube. Operatøren av nettstedet er Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi bruker YouTube i utvidet personvernmodus. Ifølge YouTube sikrer denne modusen at YouTube ikke lagrer informasjon om besøkende på dette nettstedet før de ser videoen. Dette betyr likevel ikke nødvendigvis at deling av data med YouTube-partnere kan utelukkes som følge av den utvidede databeskyttelsesmodusen. Uavhengig av om du ser på en video, vil YouTube for eksempel alltid opprette en forbindelse med Google DoubleClick-nettverket.

Så snart du begynner å spille av en YouTube-video på dette nettstedet, opprettes en forbindelse til YouTubes servere. Dermed får YouTube-serveren beskjed om hvilke av våre sider du har besøkt. Hvis du er logget inn på YouTube-kontoen din når du besøker nettstedet vårt, gjør du det mulig for YouTube å tilordne surfemønsteret ditt direkte til din personlige profil. Du kan forhindre dette ved å logge ut av YouTube-kontoen din.

Etter at du har begynt å spille av en video, vil YouTube kunne plassere ulike informasjonskapsler på enheten din eller sammenlignbare teknologier for gjenkjenning (f.eks. fingeravtrykk). På denne måten vil YouTube kunne innhente informasjon om besøkende på dette nettstedet. Denne informasjonen vil blant annet bli brukt til å generere videostatistikk med sikte på å forbedre brukervennligheten på nettstedet og for å forhindre forsøk på svindel.

Under visse omstendigheter kan ytterligere databehandlingstransaksjoner utløses etter at du har begynt å spille av en YouTube-video, noe som er utenfor vår kontroll.

Bruken av YouTube er basert på vår interesse i å presentere vårt nettinnhold på en tiltalende måte. I henhold til art. 6 pkt. 1 lit. f GDPR er dette en berettiget interesse. Hvis det er bedt om en tilsvarende avtale, skjer behandlingen utelukkende på grunnlag av art. 6 avsn. 1 lit. a GDPR; avtalen kan når som helst trekkes tilbake.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan YouTube håndterer brukerdata, kan du se YouTubes retningslinjer for personvern under: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Akismet-beskyttelse mot søppelpost

Vårt nettbaserte tilbud bruker tjenesten “Akismet”, som tilbys av Automattic, Inc. 132 Hawthorne Street San Francisco, CA 94107, USA. Bruken er basert på våre berettigede interesser i henhold til Art. 6 para. 1 lit. f) DSGVO. Ved hjelp av denne tjenesten skiller vi kommentarer fra ekte personer fra spam-kommentarer. Til dette formålet sendes alle kommentaropplysninger til en server i USA, der de analyseres og lagres i fire dager for sammenligningsformål. Hvis en kommentar har blitt klassifisert som søppelpost, lagres opplysningene utover dette tidsrommet. Denne informasjonen omfatter det oppgitte navnet, e-postadressen, IP-adressen, kommentarens innhold, henviseren, informasjon om nettleseren som brukes, samt datasystemet og tidspunktet for innlegget.

Automattic er sertifisert under Privacy Shield-avtalen og tilbyr dermed en garanti for overholdelse av europeisk personvernlovgivning (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000CbqcAAC&status=Active).

Mer informasjon om Akismets innsamling og bruk av data finner du i Automattics personvernerklæring: https://automattic.com/privacy/.

Zapier

Vi bruker “Zapier” til å koble sammen ulike nettapper. Dette gjør det mulig for oss å automatisere handlinger mellom ulike nettapper.

Zapier er en tjeneste fra Zapier Inc, 548 Market St #6241, San Francisco, CA 94104, USA.

Ved bruk av Zapier er det ikke utelukket at data overføres til Zapiers servere i USA. Vi har inngått en ordrebehandlingsavtale med Zapier. I tillegg er databehandlingen sikret av EUs standard kontraktsklausuler. Vi bruker Zapier til å automatisere handlinger mellom ulike apper for å forbedre vår tilstedeværelse på internett og gjøre den mer tidseffektiv, noe som også er vår berettigede interesse i henhold til art. 6 (1) lit. f. 6 (1) bokstav f) DSGVO.

Du finner mer informasjon om databeskyttelse hos Zapier på https://zapier.com/privacy/

Uteach

Vi bruker Uteach til å levere nettkursene våre. Leverandøren er Uteach, 651 N Broad St Suite 206, Middletown, Delaware, USA (heretter kalt Uteach).

Når du bruker Uteach, er det ikke utelukket at data overføres til Uteachs servere i USA. Uteach bruker AWS-servere, noe som gjør det mulig å holde dataene trygge og bruke forskjellige servere i forskjellige områder, noe som gjør at vi kan bruke dataene raskere.

Bruken av Uteach er basert på Art. 6(1)(f) i GDPR. Nettstedsoperatøren har en berettiget interesse i å tilby sitt nettbaserte kursinnhold på en tiltalende og funksjonell måte.

Dataoverføringen til USA er basert på EU-kommisjonens standardkontraktsklausuler. Du finner mer informasjon her: https://uteach.io/gdpr.

Du finner mer informasjon om databeskyttelse hos Uteach på https://uteach.io/pages/privacy-policy.

Buttonizer

Vi har integrert Buttonizer-komponenter på nettstedet vårt. Buttonizer er en tjeneste fra Blinktuit V.O.F. og gir oss muligheten til å vise dynamisk tilpassbare knapper og widgets på nettstedet vårt for å øke antall interaksjoner og konverteringer.

INGEN data overføres til Buttonizer når siden og oppfordringsknappene lastes inn. Når du klikker på en av knappene, oppretter du en forbindelse til serverne til Blinktuit V.O.F, Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer, Nederland, der IP-adressen din og muligens nettleserdata som brukeragenten din overføres. Disse dataene behandles utelukkende for de ovennevnte formålene og for å opprettholde sikkerheten og funksjonaliteten til Buttonizer.

Bruken av Buttonizer er basert på våre legitime interesser, dvs. interessen i å optimalisere vårt nettbaserte tilbud i samsvar med art. 6 para. 1 lit. f. GDPR.

Den spesifikke lagringsperioden for de behandlede dataene kan ikke påvirkes av oss, men bestemmes av Blinktuit V.O.F. Du finner mer informasjon i Buttonizers personvernerklæring: https://buttonizer.pro/gdpr/.

8. Leverandører av e-handel og betalingstjenester

Behandling av data (kunde- og avtaledata)

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger bare i den grad det er nødvendig for å etablere, organisere innholdet i eller endre det juridiske forholdet (datalager). Disse handlingene utføres på grunnlag av Art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller tiltak før kontraktsinngåelse. Vi samler inn, behandler og bruker personopplysninger om bruken av dette nettstedet (bruksdata) bare i den grad det er nødvendig for å gjøre det mulig for brukerne å bruke tjenestene og fakturere for dem.

De innsamlede kundeopplysningene skal slettes når bestillingen er fullført eller forretningsforholdet er avsluttet. Dette berører ikke eventuelle lovpålagte oppbevaringsforpliktelser.

Dataoverføring ved avslutning av kontrakter for nettbutikker, forhandlere og forsendelse av varer

Vi deler kun personopplysninger med tredjeparter hvis dette er nødvendig i forbindelse med kontraktsoppfyllelsen, for eksempel med selskaper som har fått i oppdrag å sende varene eller finansinstitusjonen som har fått i oppdrag å behandle betalinger. Ytterligere overføring av data skal ikke skje eller skal bare skje hvis du uttrykkelig har samtykket til overføringen. Deling av opplysningene dine med tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål, skal ikke forekomme.

Grunnlaget for behandlingen av opplysningene er art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av data for å oppfylle en kontrakt eller for tiltak før kontraktsinngåelse.

Dataoverføring ved inngåelse av kontrakter for tjenester og digitalt innhold

Vi deler kun personopplysninger med tredjeparter hvis dette er nødvendig i forbindelse med kontraktsoppfyllelsen, for eksempel med finansinstitusjonen som har fått i oppgave å håndtere betalinger.

Ytterligere overføring av data skal ikke skje eller skal bare skje hvis du uttrykkelig har samtykket til overføringen. Deling av opplysningene dine med tredjeparter uten ditt uttrykkelige samtykke, for eksempel til reklameformål, skal ikke forekomme.

Grunnlaget for behandlingen av opplysningene er art. 6 Sect. 1 lit. b GDPR, som tillater behandling av opplysninger for å oppfylle en kontrakt eller for tiltak før kontraktsinngåelse.

9. Nettbaserte lyd- og videokonferanser (konferanseverktøy)

Databehandling

Vi bruker blant annet nettbaserte konferanseverktøy for å kommunisere med kundene våre. Verktøyene vi bruker, er listet opp i detalj nedenfor. Hvis du kommuniserer med oss via video- eller lydkonferanse på Internett, vil personopplysningene dine bli samlet inn og behandlet av leverandøren av det aktuelle konferanseverktøyet og av oss. Konferanseverktøyene samler inn all informasjon som du oppgir/tilgår for å bruke verktøyene (e-postadresse og/eller telefonnummer). Videre behandler konferanseverktøyene varigheten av konferansen, start- og sluttidspunkt (klokkeslett) for deltakelse i konferansen, antall deltakere og annen “kontekstinformasjon” knyttet til kommunikasjonsprosessen (metadata).

I tillegg behandler leverandøren av verktøyet alle tekniske data som er nødvendige for behandlingen av nettkommunikasjonen. Dette omfatter blant annet IP-adresser, MAC-adresser, enhets-ID-er, enhetstype, operativsystemtype og -versjon, klientversjon, kameratype, mikrofon eller høyttaler og type tilkobling.

Hvis innhold utveksles, lastes opp eller på annen måte gjøres tilgjengelig i verktøyet, lagres det også på verktøyleverandørens servere. Slikt innhold inkluderer, men er ikke begrenset til, skyopptak, chat-/øyeblikksmeldinger, opplastede bilder og videoer, filer, tavler og annen informasjon som deles mens du bruker tjenesten.

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har full innflytelse på databehandlingsprosedyrene til verktøyene som brukes. Våre muligheter bestemmes i stor grad av den respektive leverandørens retningslinjer. Ytterligere informasjon om databehandling i konferanseverktøyene finner du i databeskyttelseserklæringene til verktøyene som brukes, og som vi har listet opp under denne teksten.

Formål og rettslig grunnlag

Konferanseverktøyene brukes til å kommunisere med potensielle eller eksisterende avtalepartnere eller til å tilby visse tjenester til våre kunder (art. 6 avsn. 1 pkt. 1 lit. b GDPR). Videre tjener bruken av verktøyene til generelt å forenkle og fremskynde kommunikasjonen med oss eller vårt selskap (berettiget interesse i henhold til art. 6 avsn. 1 lit. f GDPR). I den grad det er bedt om samtykke, vil de aktuelle verktøyene bli brukt på grunnlag av dette samtykket; samtykket kan når som helst trekkes tilbake med virkning fra denne datoen.

Varighet av lagring

Data som samles inn direkte av oss via video- og konferanseverktøyene, slettes fra våre systemer umiddelbart etter at du ber oss om å slette dem, tilbakekaller ditt samtykke til lagring eller grunnen til å lagre dataene ikke lenger gjelder. Lagrede informasjonskapsler forblir på sluttapparatet ditt til du sletter dem. Lovpålagte oppbevaringsperioder forblir upåvirket.

Vi har ingen innflytelse på hvor lenge operatørene av konferanseverktøyene lagrer opplysningene dine for egne formål. For mer informasjon, vennligst ta direkte kontakt med operatørene av konferanseverktøyene.

Konferanseverktøy som brukes

Vi bruker følgende konferanseverktøy:

Microsoft Teams

Vi bruker Microsoft Teams. Leverandøren er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Du finner mer informasjon om databehandling i personvernerklæringen til Microsoft Teams: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

Inngåelse av en databehandleravtale

Vi har inngått en databehandleravtale med leverandøren av Microsoft Teams.